Witamy na stronie internetowej www.monikatrzaskowska.pl

Nasza oferta sklepu internetowego została złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego i umów zdalnych.

Klient oświadcza, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się i zaakceptował wszystkie powyższe informacje oraz ogólne warunki sprzedaży.

§ 1 DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Global Company Monika Trzaskowska, dostępny jest pod adresem internetowym: www.monikatrzaskowska.pl

2. Klient – oznacza każdą, posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli Klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Klienta, będącego konsumentem, znajdują zastosowanie również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

3. Konto – osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

4. Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

5. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Właścicielem serwisu i sklepu internetowego www.monikatrzaskowska.pl jest :

GLOBAL COMPANY MONIKA TRZASKOWSKA

(adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Warszawska, nr 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna)

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

NIP: 7122597043,

REGON: 431236996.

2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

a. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@monikatrzaskowska.pl

b. portali społecznościowych tj np. Facebook i Instagram.

3. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

4. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient powinien poprawnie wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Sklepu, podając swoje prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

§ 3 OFERTA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów Klient może zapoznać się przed złożeniem zamówienia na stronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów.

2. Zakup produktów odbywa się bezpośrednio przez stronę www.monikatrzaskowska.pl

3. Sklep internetowy umożliwia zakup produktów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Obsługa klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

5. Kontakt z pracownikami sklepu możliwy jest mailowo: kontakt@monikatrzaskowska.pl

6. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Aby zamówienie zostało zrealizowane należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia na stronie www.monikatrzaskowska.pl

8. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez dodane właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz jego potwierdzenie przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

9. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przez Sprzedawcę.

10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m. in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności i inne indywidualne informacje.

11. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub czasu realizacji przekraczającego 14 dni Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).

12. W przypadku braku otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności części produktów w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 72 godzin, licząc od dnia zawarcia umowy. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w Warunkach Dostawy, z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, a następnie w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient jest wówczas uprawniony do anulowania zamówienia w przeciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia.

3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie” Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

4. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a. poprzez przelew (w tym z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych Przelewy24.pl – szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie: Przelewy24.pl).

b. poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto:

ING BANK ŚLĄSKI  40 1050 1025 1000 0097 1551 0542

c. PayPal

d. płatności odroczone PayPo.

5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 2 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy, chyba że zdecydował się na płatność przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego lub na wykorzystanie sprzedaży odroczonej/ratalnej.

6. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury,  powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury. Przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

7. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej. Dostarczenie towaru poza obszar Unii Europejskiej jest możliwe w drodze indywidualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą. Szczegółowe informacje na temat kosztów i czasu wysyłki dostępne są w zakładce “Dostawa i płatności”.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na Sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną, w szczególności art. 556 kodeksu cywilnego i następne.

2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji drogą e-mail lub pocztą przez Sprzedawcę.

4. W przypadku reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się mailowo pod adresem kontakt@monikatrzaskowska.pl Następnie należy odesłać przesyłkę na własny koszt na adres magazynu wskazany przez Sprzedającego w mailu razem z dokumentami potwierdzającymi zakup oraz wskazać swoje zastrzeżenia do towaru i żądania.

5. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas towar zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją.

6. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient może odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15) po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę tj. GLOBAL COMPANY MONIKA TRZASKOWSKA  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@monikatrzaskowska.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Klient, będący konsumentem, w okresie czternastu dni ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg czternastodniowego terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta, będącego konsumentem albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór został zamieszczony także poniżej w Regulaminie. Wzór ten jest dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, będącego konsumentem, Sprzedawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

7. Sprzedawca może wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W razie odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni, zwrócić w całości zakupiony towar w stanie niewykraczającym poza sposób korzystania z niej konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient może również zlecić Sprzedawcę odbiór towaru, przy czym wiąże się to z obciążeniem Klienta opłatą w wysokości 25,00 zł za taką usługę, która to opłata zostanie potrącona z środków należnych klientowi z tytułu zwrotu ceny; wybierając ten sposób zwrotu towar, zwrócona zapłata będzie niższa o 25,00 zł.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest integralną częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.monikatrzaskowska.pl

3. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

5. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8 WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż

a.    warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet ExplorerEdge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

b.    Dodatkowe wymagania techniczne:

–             Włączona obsługa ciasteczek (cookies)

–             Włączona obsługa JavaScript,

–             Włączona obsługa wyskakujących okienek,

–             Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza.

c.    mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Klienta mogą być następujące: w realizacji szybkich przelewów za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24.

Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu www.monikatrzaskowska.pl

Odpowiedzialność Sprzedawcy (pouczenie)

Produkt jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:

– zgodne z Umową sprzedaży pozostają opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
– zgodna z Umową sprzedaży pozostaje przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował;
– nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub
dobrych praktyk;
– występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub
na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało
sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży;
d) jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
e) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiada opisowi takiej
próbki lub takiego wzoru.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży.
Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży określonego w ust. 1 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w pkt I ust. 3-6 , jeżeli Klient,
najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt I ust. 3-6, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

Naprawa/wymiana Produktu

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.
Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klient powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył.

Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.
Sprzedawca odbiera od Klienta Produkt na swój koszt. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

Obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy sprzedaży

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z pkt III ust. 2 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z pkt III ust. 4-5 powyżej;
c) brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową
sprzedaży;
d) brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt III powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży
pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży.
Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest istotny.
Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Klienta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową sprzedaży.

W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Powstrzymanie się z zapłatą ceny

Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt III i IV powyżej.

Gwarancja

Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść Klienta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem Umowy sprzedaży zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Klienta niż określone w pkt III powyżej.

Załącznik nr  2 do regulaminu sklepu www.monikatrzaskowska.pl

Załącznik nr 2  Odpowiedzialność Usługodawcy (pouczenie)

Usługi są zgodne z Umową o świadczenie usług, dalej jako „Umowa”, jeżeli:

Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Usług dostarczanych
jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu
dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usług z Umową, który ujawnił
się przed upływem roku od chwili dostarczenia Usług, istniał w chwili ich dostarczenia.
Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Usług
z Umową określonego w ust. 1 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
Domniemanie określone w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi,
o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem
Umowy;
b) Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o
obowiązku współpracy z Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu
najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak
zgodności Usług z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego
Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usług z Umową w zakresie, o
którym mowa w pkt I ust. 3-6, jeżeli Użytkownik, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy,
został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usług odbiega od wymogów zgodności
z Umową określonych w pkt I ust. 3-6, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak
konkretnej cechy Usług.

Uprawnienia Użytkownika w przypadku niezgodności z Umową Usług

Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usług do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usług z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usług z Umową oraz wartość Usług zgodnych z Umową.
Usługodawca doprowadza Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

Koszty doprowadzenia Usług do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności Usług z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 2 i 3 powyżej;
b) Usługodawca nie doprowadził Usług do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 powyżej;
c) brak zgodności Usług z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Usług z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 1-4 powyżej;
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on

Usług do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej
wartość Usług niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług zgodnych z Umową. Przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi pozostawały niezgodne z Umową. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, na podstawie której Usługi są świadczone odpłatnie,
jeżeli niezgodność Usług z Umową jest nieistotna.

Domniemywa się, że brak zgodności Usług z Umową jest istotny.

Zmiana Usług

Usługodawca może dokonać zmiany Usług, która nie jest niezbędna do zachowania ich
zgodności z Umową, zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu, z uzasadnionych przyczyn w Umowie i Regulaminie wskazanych. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
Usługodawca ma obowiązek poinformować Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 1.

pl_PLPolish